Patikrinimo klausimai prieš važiavimą

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI PRIEŠ PRAKTINIO VAIRAVIMO EGZAMINĄ
Pastaba. Jei atliekant patikrinimą reikia atidaryti variklio gaubtą, tai atlieka egzaminuotojas.
B KATEGORIJA
1. Parodykite, kur tikrinsite alyvos lygį variklyje. Variklio alyvos lygis tikrinamas po variklio gaubtu. Norint atidaryti variklio gaubtą, reikia. Patraukti atleidžiančią svirtį, kuri yra po prietaisų skydeliu, kairėje pusėje. Gaubtas turi truputį pakilti.
Prieikite prie automobilio priekio, truputį pakelkite gaubtą, užkiškite delną po gaubtu ir pirštų galiukais suraskite antrinį užraktą, kuris yra gaubto viduryje ir patraukite jį rodyklės nurodyta kryptimi. Pakelkite gaubtą ir jeigu yra paremkite jį specialiu strypu, įstatydami laisvą strypo galą į angą.
Po gaubtu šalia variklio bloko bus alyvos matuoklis (dažniausiai jis būna oranžinės (geltonos) spalvos).
2. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar alyvos lygis variklyje yra pakankamas. Variklio alyvos lygio tikrinimas: 1. Įsitikinkite, kad automobilis stovi horizontalioje padėtyje. 2. Pakelkite variklio skyriaus gaubtą. 3. Jeigu Jūs tikrinate šilto variklio tepalo lygį, išjunkite variklį ir palaukite kelias minutes (benzininiam varikliui bent 5 minutes), kad alyva subėgtų į karterį. Kai variklis šaltas, tepalo lygį galite tikrinti iš karto. 4. Ištraukite alyvos lygio matuoklį, švariai nuvalykite skudurėliu ir įkiškite jį atgal iki galo. 5. Ištraukite alyvos lygio matuoklį ir patikrinkite alyvos lygį. Lygis turi buti tarp MAX ir MIN žymių.
ĮSPĖJIMAS. Stenkitės neprisiliesti prie radiatoriaus žarnos kai tikrinate alyvos lygį ar įpilate alyvą, nes ji gali būti pakankamai karšta, kad apsidegintumėte. Naudokite tik rekomenduojamą variklio alyvą.
3. Parodykite arba paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia vairo stiprintuvas. Vairo stiprintuvas padeda vairuoti automobilį, naudojant papildomą varikliuką. Jeigu variklis užgesta ar sugenda vairo stiprintuvas, vairą galima pasukti, bet tam reikia daugiau pastangų. Vairo stiprintuvas yra valdomas specialių valdymo įrenginių, kuris tikrina sukimo momentą, vairo padėtį ir automobilio greitį. Vairą pasukti tampa sunkiau didėjant automobilio greičiui ir atvirkščiai vairui pasukti reikia mažiau pastangų mažėjant greičiui, kas padeda geriau kontroliuoti vairą ir be abejo automobilį. Jeigu pajutote, kad pasidarė sudėtingiau sukti vairą, esant užvestam automobilio varikliui, reikėtų važiuoti į servisą, kad atlikti vairo mechanizmo diagnostiką. ĮSPĖJIMAS. Jeigu Jūsų automobilyje sumontuotas hidraulinis stiprintuvas, nepamirškite reguliariai tikrinti vairo stiprintuvo skysčio lygį. Po variklio gaubtu yra specialus bakelis. Atsukus dangtelį pamatysite matuoklį. Stiprintuvo skysčio lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymių. Naudokite tik rekomenduojamą vairo stiprintuvo skystį.
4. Parodykite, kur tikrinsite skysčio lygį variklio aušinimo sistemoje. Variklio aušinimo sistemos lygis tikrinamas po variklio gaubtu. Ten yra specialus plastmasinis bakelis, dažniausiai su mėlynos spalvos dangteliu ir garų simboliu ant viršaus.
5. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar aušinimo skysčio lygis yra pakankamas. Aušinimo skysčio lygio tikrinimas: Kai variklis yra atvėsęs, aušinimo skysčio lygis turi būti tarp MIN ir MAX žymių, esančių ant aušinimo skysčio bakelio šono. Jeigu aušinimo skysčio lygis yra žemas, įpilkite pakankamai tinkamo aušinimo skysčio. Užpildykite skystį iki MAX žymės, bet neperpildykite. ĮSPĖJIMAS: • Jeigu reikia pastoviai pildyti sistemą, reikėtų važiuoti į servisą, kad patikrinti aušinimo sistemą. • Niekada nemėginkite nuimti aušinimo skysčio bakelio dangtelį kai veikia variklis arba kai jis ar radiatorius yra įkaitęs. Karšti garai ir aušinimo skystis dėl susidariusio sistemoje slėgio gali jus aptaškyti. Dėl ko galite apsideginti. • Išjunkite variklį ir palaukite kol jis atvės. Net ir tada laikykitės saugumo reikalavimų kai nuiminėsite aušinimo skysčio bakelio dangtelį. Apvyniokite jį storu rankšluosčiu arba apsimaukite pirštines ir lėtai pasukite prieš laikrodžio rodyklę iki pirmo sustojimo. Atsitraukite atgal ir leiskite slėgiui išeiti iš sistemos. Kai įsitikinsite, kad slėgio nebėra, nuspauskite žemyn dangtelį ir storu rankšluosčiu ar apsimovę pirštines sukite dangtelį toliau prieš laikrodžio rodyklę, kol atsuksite. Naudokite tik rekomenduojamą aušinimo skystį, norint užtikrinti aušinimo sistemos apsauga nuo užšalimo ir korozijos.
6. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia stovėjimo stabdys. Stovėjimo stabdį galima patikrinti servise, kur yra specialus stabdžių tikrinimo stendas arba, atliekant techninė automobilio apžiūrą. Tikrinimo metu, jam taikomi tam tikri techniniai reikalavimai. Stovėjimo stabdžio svirties techniniai reikalavimai: 1. Svirties laikiklis turi būti patikimai pritvirtintas. Svirtis neturi būti nulaužta, deformuota ar turėti kitų didesnių pažeidimų. 2. Svirtis turi patikimai fiksuotis užtrauktoje (nuspaustoje) padėtyje. Stovėjimo stabdžio techniniai reikalavimai: 1. Stabdymo jėga turi atitikti nustatytus reikalavimus. 2. Stabdymo jėga turi didėti proporcingai stabdžių valdymo organo užtraukimui/nuspaudimui. 3. Vienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas turi būti ne didesnis kaip 30%. Stovėjimo stabdis turi išlaikyti pilnai pakrautą automobilį 16% nuokalnėje, o tuščią – 23%. Kad jis įjungtas (užtrauktas) rodo raudona kontrolinė lemputė arba  prietaisų skydelyje. Norėdami įjungti rankinį stabdį pirmiausiai nuspauskite stabdžių pedalą, kad automobilis nepradėtų riedėti ir po to užtraukite rankinio stabdžio svirtį iki galo.
Paliekant automobilį įkalnėje arba nuokalnėje, papildomai rekomenduojama pavarų svirtį pervesti į žemiausią pavarą (esant mechaninei pavarų dėžei) ir P (angl. parking – stovėjimas) padėtį (esant automatinei pavarų dėžei). Norėdami atleisti rankinį stabdį, pirmiausiai nuspauskite stabdžių pedalą, kad automobilis nepradėtų riedėti ir šiek tiek į viršų patraukite rankinio stabdžio svirtį. Po to nuspauskite atleidimo mygtuką ir nuleiskite rankinio stabdžio svirtį žemyn, laikydami nuspaudę atleidimo mygtuką. Patikrinkite stabdžių kontrolinę lemputę, pasukdami užvedimo jungiklio raktelį į padėtį ON (užvesdami variklį). Šį raudonos spalvos kontrolinė lemputė turi užsidegti, kai užtrauktas stovėjimo (rankinis) stabdis. Prieš pradėdami važiuoti, patikrinkite, ar stovėjimo (rankinis) stabdis atleistas ir ar nedega raudoną stovėjimo stabdžių kontrolinė lemputė. Jei kontrolinė stabdžių lemputė lieka degti, kai rankinis stabdis nuleistas – gali būti gedimas stabdžių sistemoje. Sistemą būtina nedelsiant patikrinti. Jei įmanoma, tuoj pat sustokite. Jei to negalite padaryti, vairuodami būkite labai atsargūs, ir važiuokite iki remonto vietos. Stovėjimo (rankinį) stabdį galima būtų patikrinti ir be specialaus stendo, bet gauti duomenys nėra tikslus ir jais negalima remtis, sprendžiant apie stovėjimo stabdžio techninė būklė. Įjunkite stovėjimo stabdį ir pabandykite pajudėti iš vietos. Jeigu automobilio galas šiek tiek nusileido (automobiliuose kur stovėjimo stabdys veikia galinius ratus), o variklis užgeso arba jaučiamas didelis pasipriešinimas judėjimui – reiškia stovėjimo stabdys neduoda suktis automobilio galiniams ratams.
7. Parodykite, kur yra langų plovimo skysčio rezervuaras (talpa). Langų plovimo skysčio rezervuaras yra po variklio gaubtu. Bakelis dažniausiai būna su mėlynos spalvos dangteliu ir specialiu simboliu ant viršaus.
8. Paaiškinkite, kaip tikrinsite langų plovimo skysčio lygį. Rezervuaras yra permatomas, todėl skysčio lygį galima labai lengvai vizualiai patikrinti. Patikrinkite lango apiplovimo skysčio lygį rezervuare ir, jei reikia, įpilkite. Jei neturite apiplovimo skysčio, naudokite paprastą vandenį. Tačiau, žiemą, esant minusinei temperatūrai, naudokite neužšąlantį apiplovimo skystį. Skysčiai skiriasi pagal užšalimo temperatūrą. Būna vasarinis, kuris tinkamas naudoti tik pliusinėje temperatūroje; žieminis, neužšąlantis iki – 150C, – 250C arba koncentratas, kurį reikėtų praskiesti su atitinkamu kiekiu vandens, kuris nurodamas etiketėje. Jūsų automobilyje gali būti sumontuotas specialus daviklis, kuris fiksuoja skysčio lygį bakelyje ir, jeigu jo trūksta, siunčia signalą į kompiuterį ir prietaisų skydelyje užsidega specialus simbolius.
9. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia įspėjamasis garso signalas. Norėdami įjungti garsinį signalą, nuspauskite garsinio signalo simbolį ant vairo. Tikrinkite garso signalą pastoviai. Garso signalo techniniai reikalavimai: 1.Turi veikti. 2. Draudžiamas kintančio tono garsas.
10. Parodykite, kur yra stabdžių skysčio rezervuaras (talpa). Stabdžių skysčio lygis tikrinamas po variklio gaubtu. Ten yra specialus bakelis (rezervuaras), dažniausiai su geltonos spalvos dangteliu ir specialiu simboliu ant viršaus.
11. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar stabdžių skysčio lygis yra pakankamas saugiai važiuoti. Stabdžių skysčio tikrinimas: Periodiškai patikrinkite skysčio lygį. Skysčio lygis turi buti tarp žymių MAX ir MIN žymių, esančių ant bakelio šono. Prieš nuimdami dangtelį nuvalykite aplink esantį plotą, kad išvengtumėte stabdžių skysčio užteršimo. Jeigu skysčio lygis yra žemas, įpilkite skysčio iki MAX lygio. Stabdžių skysčio lygis kris priklausomai nuo nuvažiuoto atstumo. Tai yra normalu ir yra susiję su stabdžių sistemos dilimu. Jeigu skysčio lygis yra labai žemas, nuvažiuokite į servisą, kad patikrinti stabdžių sistemą. ĮSPĖJIMAS. Jei reikia pastoviai pilti stabdžių skystį, nuvažiuokite į servisą, patikrinti stabdžių sistemą. Naudokite tik rekomenduojama stabdžių skystį. Nemaišykite skirtingo tipo skysčių.
12. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia posūkių signalai. Užvedimo jungiklis turi būti įjungtas, kad posūkių signalai veiktų. Norėdami įjungti posūkių signalus, judinkite svirtelę aukštyn ar žemyn.
Žalios spalvos rodyklės – indikatorius prietaisų skydelyje rodo, kuris posūkio signalas veikia. Jie patys išsijungs, kai po manevro vairą pasuksite atgal. Jei indikatorius ir toliau mirksi, rankomis grąžinkite svirtelę į pirminę padėtį. Jei indikatorius mirksi labai greitai ar lėtai, tai reiškia, kad gali būti perdegusi lemputė arba blogas grandinės kontaktas. Techniniai reikalavimai posūkių signalams: 1. Privalo įsijungti ir išsijungti nepriklausomai nuo kitų žibintų. Vienos pusės posūkių rodikliai privalo įsijungti, įjungus atitinkamą jungiklį. Privalo išsijungti perjungus jungiklį į vidurinę padėtį. 2. Skleidžiama šviesa turi būti geltonos spalvos arba kita gamintojo numatyta. 3. Privalo mirksėti 90 ± 30 mirksnių per minutę. 4. Sinchroniškai turi mirksėti kontrolinė posūkių rodiklių lemputė. 5. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus*.
13. Paaiškinkite, kaip patikrinsite, ar veikia stabdžių šviesos signalai. Stabdžių šviesos signalų tikrinimas vyksta vizualiai, kai paspausta stabdžių pamina. Privažiuokite automobilio galu prie sienos ir pamatysite raudonos spalvos stabdžių šviesos signalų (žibintų) atspindį arba paprašykite kieno nors pagalbos. Techniniai reikalavimai stabdžių šviesos signalams: 1. Privalo įsijungti nuspaudus stabdžių pedalą nepriklausomai ar variklis yra užvestas ar išjungtas. 2. Turi skleisti raudoną šviesą. 3. Transporto priemonėse, kuriose yra tik du stabdymo signalo žibintai, galima įrengti vieną arba du papildomus stabdymo signalo žibintus. Kai įrengiamas vienas papildomas žibintas jis turi būti išilginėje simetrijos plokštumoje, o jei tai neįmanoma, tai kuo arčiau šios plokštumos. Kai įrengiami du papildomi žibintai, jie turi būti išdėstyti simetriškai išilginės simetrijos plokštumos atžvilgiu. 4. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus*.
14. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar veikia darbinis stabdys. Darbinį stabdį galima patikrinti servise, kur yra specialus stabdžių tikrinimo stendas arba UAB „TUVLITA“, atliekant techninę automobilio apžiūrą. Tikrinimo metu, jam taikomi tam tikri techniniai reikalavimai. Stabdžių pedalo (paminos) techniniai reikalavimai: 1. Neturi būti per didelė stabdžių pedalo eiga. 2. Tvirtinimas turi būti patikimas. 3. Neturi strigti, turi būti be didesnių laisvumų sujungimuose. 4. Neturi būti apsunkintas nuspaudimas. 5. Neturi būti didesnių antdėklo pažeidimų. Darbinio stabdžio techniniai reikalavimai: 1. Stabdymo jėga turi atitikti nustatytus reikalavimus. 2. Stabdymo jėga turi didėti proporcingai stabdžių pedalo nuspaudimui. 3. Vienos ašies ratų stabdymo jėgos turi didėti sinchroniškai. 4. Vienos ašies ratų stabdymo jėgų netolygumas turi būti ne didesnis kaip 30%. Pagrindinėje stabdžių sistemoje atsiradus orui, padidėja stabdžių pedalo laisvoji eiga. Darbinis (pagrindinis) stabdys laikomas techniškai tvarkingu, jeigu stabdymas efektyvus stabdžio pedalą paspaudus ½ eigos.
15. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia visi žibintai. Ar tinkamai veikia visi žibintai reikėtų tikrinti vizualiai, kai automobilio variklis įjungtas. Paeiliui įjunkite žibintus ir apžiūrėti juos. Kai kuriuose automobiliuose, kai perdega viena iš žibintų lemputė, prietaisų skydelyje užsidega specialus simbolis. Norėdami įjungti stovėjimo (gabaritines šviesas) žibintus, pasukite jungiklį į 2 padėtį, artimųjų šviesų žibintus – į 3 padėtį, rūko žibintus –  į 4 padėtį (patraukite jungiklį į save).
Rūko žibintai įsijungia esant tik įjungtiems stovėjimo arba artimųjų šviesų žibintams. Įjungus šviesas, prietaisų skydelio ir jungiklių apšvietimas pakopiškai reguliuojamas, pasukant ratuką (paspaudus mygtuką) 5. Žibintų šviesos srauto polinkio kampo reguliavimu 6 Jūs galite pritaikyti žibintus prie automobilio apkrovimo. Tokiu būdu Jūs mažiau akinsite priešais važiuojančius automobilius. Tuo pačiu, teisinga žibintų padėtis garantuos saugų važiavimą. Žibintus galima sureguliuoti tik tuomet, kai artimosios šviesos yra įjungtos.
Techniniai reikalavimai žibintams: Gabaritiniai žibintai: 1. Įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, vienu metu privalo įsijungti (išsijungti) visi įrengti gabaritiniai žibintai. 2. Esant įjungtiems žibintams, turi užsidegti gabaritinių žibintų kontrolinė lemputė arba prietaisų skydelio apšvietimas. 3. Spalva: priekinių – balta, galinių – raudona, šoninių – geltona. 4. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus*. Artimųjų šviesų žibintai: 1. Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik esant įjungtiems gabaritiniams žibintams. Privalo įsijungti išjungus tolimųjų šviesų žibintus. 2. Privalo skleisti baltą šviesą arba selektyvinę geltoną šviesą, jei tai numatyta gamintojo. 3. Turi būti sureguliuoti pagal gamintojo nurodytą normatyvą. 4. Žibintų atidengimo/uždengimo sistema, jeigu ji įrengta, privalo veikti. 5. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus*. Tolimųjų šviesų žibintai: 1. Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik esant įjungtiems gabaritiniams žibintams. Privalo išsijungti visi tolimųjų šviesų žibintai, perjungus tolimąsias šviesas į artimąsias. 2. Privalo skleisti baltą šviesą arba selektyvinę geltoną šviesą, jei tai numatyta gamintojo. 3. Esant įjungtiems žibintams, prietaisų skydelyje privalo užsidegti tolimųjų šviesų žibintų įjungimo kontrolinė (mėlyna) lemputė. 4. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus*. Priekiniai rūko žibintai: 1. Jei priekiniai rūko žibintai įrengti, privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik esant įjungtiems gabaritiniams žibintams. Privalo išsijungti nepriklausomai nuo kitų žibintų. 2. Turi būti įrengti ne žemiau kaip 250 mm nuo kelio paviršiaus, bet ne aukščiau kaip artimųjų šviesų žibintai. 3. Turi skleisti baltą arba selektyvinę geltoną šviesą. 4. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus*. Galiniai(-is) rūko žibintai(-as): 1. Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą jungiklį, tik esant įjungtiems gabaritiniams žibintams. Privalo išsijungti nepriklausomai nuo šių žibintų. 2. Turi skleisti raudoną šviesą. 3. Esant įjungtiems(-am) žibintams(-ui), privalo užsidegti galinių(-io) rūko žibintų(-o) kontrolinė lemputė. 4. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus*. Atbulinės eigos žibintas (-ai): 1. Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atbulinės eigos pavarą, kai įtaisas varikliui paleisti (užgesinti) yra padėtyje, atitinkančioje variklio darbo režimą; jei bent viena iš sąlygų neįvykdyta, žibintas (-ai) turi neįsijungti. 2. Skleidžiama spalva – balta. 3. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus*. Valstybinio numerio ženklo apšvietimo žibintas: 1. Privalo įsijungti (išsijungti), įjungus (išjungus) atitinkamą gabaritinių žibintų jungiklį. 2. Skleidžiama spalva – balta. 3. Privalo atitikti nustatytus konstrukcijos ir techninės būklės reikalavimus*.
16. Paaiškinkite, kur ieškosite informacijos apie rekomenduojamą oro slėgį padangose. Norėdami tinkamai prižiūrėti, saugiai važiuoti ir turėti mažesnes kuro sąnaudas, jus turite palaikyti reikalaujamą padangų slėgį ir neviršyti leidžiamo apkrovimo ir jo pasiskirstymo. Visų padangų slėgis (įskaitant atsarginį ratą) turėtų buti patikrinamas kartą per mėnesį ar dažniau. Padangos turi buti tikrinamos šaltos. „Šaltos padangos“ reiškia, kad automobilis neturėtų buti naudojamas bent tris valandas ar būti nuvažiavęs daugiau kaip 1.6 km (viena mylia). Rekomenduojami slėgiai turi būti išlaikyti, kad būtų geriausias važiavimas, valdymas ir minimalus padangų dilimas. Visos specifikacijos (dydžiai ir slėgiai) gali buti lentelėje pritvirtintoje ant vairuotojo puses statramsčio, degalų bako dangtelio ar daiktadėzės dangtelio.
17. Paaiškinkite, kaip tikrinsite oro slėgį padangose. Naudokite kokybišką slėgio tikrinimo įrankį – manometrą.
Žiūrėdami į padangas, negalite pasakyti ar slėgis padangose yra tinkamas. Radialinės padangos gali atrodyti, kad yra pakankamai pripūstos, net jei jose ir trūksta oro. Atsukite ventilio dangtelį. Tvirtai prispauskite daviklį prie ventilio, kad gautumėte teisingus rezultatus. Jei šaltos padangos slėgis atitinka rekomenduojamą slėgį, pateiktą ant padangos ir apkrovimo lentelės, nėra būtina papildomai pūsti. Jei slėgis per žemas, pūskite kol pasieksite reikiamą. Jei slėgis per didelis, išleiskite orą nuspausdami metalinę adatėlę, esančią ventilio centre. Dar kartą patikrinkite padangos slėgį. Neužmirškite užsukti ventilio dangtelio. Jis apsaugo nuo drėgmės ir purvo.
ĮSPĖJIMAS
• Šiltų padangų slėgis yra didesnis už rekomenduojamą. Neišleiskite oro iš šiltų padangų tam, kad sureguliuotumėte slėgį, kadangi atvėsus padangai slėgis joje bus per žemas. • Per mažas slėgis padangose greitina padangų dilimą, pablogina vairavimą, padidina kuro sąnaudas ir padangos sprogimo tikimybę dėl perkaitimo. Be to per mažas slėgis padangoje gali turėti įtakos padangos sandarumui ties ratlankiu. Jei padangoje visai nebėra oro, galite sugadinti ratlankį ir/arba padanga gali nusimauti nuo ratlankio. Todėl laikykite padangas visada pripūstas. Jeigu padangą reikia pastoviai pūsti, kreipkitės į servisą. • Per didelis slėgis padangose sąlygoja nemalonų važiavimą, vairavimo problemas, padidėjusį dilimą padangos protektoriaus centre ir didesnę tikimybę sugadinti padangą, pasitaikius kliūtims kelyje. • Neužmirškite užsukti ventilio dangtelius. Be jų purvas ir drėgmė gali patekti į ventilį, ko pasėkoje gali pradėti išeidinėti oras. Jei dangtelis yra pamestas, kaip galima greičiau užsukite naują.
18. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar padangų protektoriaus rašto gylis yra pakankamas saugiai važiuoti. Jeigu padanga yra susidėvėjusi lygiai, protektoriaus susidėvėjimo indikatorius atsiras kaip vientisa juosta einanti per visą protektorių.
Tai rodo, kad yra likę mažiau nei 1,6 mm (1/16 colio) protektoriaus ant vasarinės ir mažiau nei 3,0 mm (3/25 colio) ant žieminės padangos. Kai tai atsitiks, pakeiskite padangą, nelaukite kol juosta atsiras per visą protektorių.
19. Paaiškinkite, kaip tikrinsite, ar bendra padangų būklė tinkama saugiai važiuoti. Visi automobilio ratai turi būti tinkamai subalansuoti. Kai sukeičiate padangas, patikrinkite ar nėra nelygaus dilimo ar pažeidimų. Nenormalaus dilimo priežastis yra neteisingas padangų slėgis, blogas ratų suvedimas, nesubalansuoti ratai, staigūs stabdymai ar važiavimas staigiais posūkiais. Žiūrėkite ar padangų protektoriuje ar šone nėra guzų ar išsipūtimų. Jei nors viena iš šių sąlygų yra tenkinama ar jūs matote audinį ar kordą, būtinai pakeiskite padangą nauja. Kad susivienodintų susidėvėjimas, galima sukeisti padangas vietomis pagal nurodytą schemą. Sukeitus padangas vietomis, sulyginkite priekinių ir galinių padangų slėgius pagal reikalavimus ir patikrinkite ar yra užveržtos veržlės.
20. Parodykite, kaip tikrinsite, ar veikia avarinė šviesos signalizacija.
Avarinės šviesos signalizacijos tikrinimas vyksta vizualiai, kai ji yra įjungta. Avarinis signalas priverčia mirksėti visus posūkio signalus, kas yra įspėjamasis signalas kitiems eismo dalyviams, kad būtų atsargūs, kai artėja prie jūsų automobilio ar jį lenkia. Norėdami įjungti avarinę šviesos signalizaciją, nuspauskite avarinio signalo jungiklį – raudonas mygtukas su trikampio simboliu. Šis jungiklis veikia užvedimo spynelei esant bet kurioje padėtyje. Jungiklis yra centrinėje konsolėje. Norėdami išjungti avarinį signalą, vėl nuspauskite jungiklį.
Avarinės šviesos signalizacijos techniniai reikalavimai: 1. Jei įrengta, įjungus atitinkamą jungiklį, privalo įsijungti ir mirksėti visi posūkių rodikliai. 2. Posūkių rodiklių mirksėjimo dažnis turi būti 90 ± 30 mirksnių per minutę. 3. Privaloma sinchroniškai mirksinti kontrolinė avarinės signalizacijos lemputė.
 * Žibintų techninės būklės reikalavimai: 1. Žibintai ir jų elementai privalo būti patikimai ir taisyklingai pritvirtinti (užfiksuoti). 2. Transporto priemonių, įregistruotų pirmą kartą Lietuvoje po 2004 m. gegužės 1 d., apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisai turi atitikti Pagrindinių techninių reikalavimų kelių transporto priemonėms I arba II dalies I skyriaus reikalavimus. Šių transporto priemonių artimųjų ir tolimųjų šviesų žibintai turi būti pažymėti sertifikavimo ženklais. 3. Sklaidytuvai turi būti švarūs, be didesnių įtrūkimų ar kitų pažeidimų. Jie neturi būti labai išblukę. 4. Reflektoriai turi būti nedeformuoti, vidinis paviršius neturi būti pastebimai praradęs atspindinčias savybes arba paveiktas korozijos. 5. Draudžiamas bet koks sklaidytuvų uždengimas, apdirbimas ir techninių savybių keitimas. 6. Draudžiama dažyti lemputes. 7. Posūkių rodikliai ir avarinės signalizacijos žibintai turi mirksėti nustatytu dažniu, visi kiti žibintai – ne. 8. Draudžiama naudoti nenumatytus arba draudžiamus naudoti apšvietimo ir šviesos signalizacijos prietaisus. 9. Jeigu tos pačios paskirties žibintų skaičius yra porinis, tos pačios paskirties vienos poros žibintai turi būti vienodi ir simetriškai išdėstyti.